Strafrechtelijke verdediging GDPR :


De dekking wordt verleend voor schadegevallen die de strafrechtelijke verdediging van de verzekerde met zich meebrengen wanneer deze vervolgd wordt wegens inbreuk op de wetten, arresten, decreten en/of reglementen betreffende de bescherming van de gegevens van zijn klanten, leveranciers en personeel in de zin van de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gepleegd in het kader van zijn activiteit. De dekking wordt niet verleend wanneer de tenlasteleggingen betrekking hebben op opzettelijke inbreuken,

  • Een gratieverzoek is eveneens gedekt voor zover het schadegeval dat de strafrechtelijke verdediging van de verzekerde met zich meebrengt, zelf gedekt is. De verzekerde geniet één gratieverzoek per schadegeval wanneer hij van zijn vrijheid beroofd is. 

  • Voor als opzettelijk beschouwde inbreuken wordt de dekking verleend wanneer de beslissing (vrijspraak van de verzekerde of beschikking van buitenvervolgingstelling van de Raadkamer of van de Kamer van inbeschuldigingstelling) kracht van gewijsde verkregen heeft.

Onverminderd de bovenstaande bepalingen van dit artikel betreffende de strafrechtelijke verdediging, wordt voor de inschatting van de dekking uitdrukkelijk verwezen naar de vordering van het Parket of de dagvaarding.

De dekking wordt nooit verleend voor misdaden of gecorrectionaliseerde misdaden.


Voorschieten van de kosten voor de strafrechtelijke verdediging:

Hoewel de strafrechtelijke verdediging uitgesloten is voor tenlasteleggingen die betrekking hebben op opzettelijke inbreuken, kan de maatschappij niettemin tussenkomen in de kosten voor de strafrechtelijke verdediging mits de maatschappij en de verzekerde vooraf een overeenkomst hebben gesloten. De maatschappij zal de kosten voorschieten ten bedrage van € 10.000 per schadegeval en per verzekeringsjaar. In dat geval dient de verzekerde de door de maatschappij voorgeschoten kosten terug te betalen na afloop van de procedure als de feiten betreffende opzettelijke inbreuken definitief bewezen zijn.

 

LAR laat ondernemers hun werk doen

 

Ondernemers hebben het niet altijd makkelijk in België. En dat verbetert er niet op. Elke dag nieuwe regels, elke dag nieuwe administratieve formaliteiten… Hieronder verdient de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) zeker Uw volledige aandacht !

Veel bedrijven hebben momenteel onvoldoende kennis van de maatregelen die zij binnen hun organisatie moeten invoeren om aan de bepalingen van deze verordening (GDPR) te voldoen tegen 25 mei 2018.

Texte Odoo et bloc d'image

Verzekeringsmaatschappij :

LAR is het merk voor rechtsbijstand van AXA Belgium, NV van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 (KB 04-07-1979, BS 14-07-1979) Maatschappelijke zetel : Troonplein 1 - B-1000 Brussel • Tel. : 02 678 61 11 • Fax : 02 678 93 40

Internet : www.axa.be • N° BCE: TVA BE 0404.483.367 RPM Brussel